Search again

Found: 154  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาการปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วาสนา พิทักษ์วงค์จินดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว491 2558
Location
Architecture Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน /
Author
แคทรียา มุขมาลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ค921 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและการวิเคราะห์ความไวของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา /
Author
ธนา เมธนาวิน
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ231ก 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาฟิสิกส์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ /
Author
ธัญญา เกื้อหนุน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ธ461 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาทางคลินิกเรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการวินิจฉัยโรคฟันในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) /
Author
บุณณดา ศิริพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ621 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ปกครองเพื่อการศึกษาในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น /
Author
จีรวรรณ ยาวระ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS จ558 2557
Location
Central Library

image
การศึกษามโนมติและตัวแทนความคิดเรื่องพันธะไอออนิกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติ /
Author
อภิวัฒน์ ศรีกัณหา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ266 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การสังเคราะห์ขั้วตัวเก็บประจุความจุสูงจากแมงกานีสไดออกไซด์ /
Author
ปตฤณฑ์ ทักษิณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป149 2558
Location
Central Library

image
การสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน /
Published
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,
Call Number
SD397.M25 ก525 2556
Location
Central Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอกโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับแผนผังมโนมติ /
Author
สุพิชญา กมลรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส831 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีเพื่อสะท้อนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เรื่องวิถีม้งแห่งหลวงพระบาง /
Author
พงศ์พล รงรอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z พ129 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบและพัฒนาแบบแผนการจัดหมวดหมู่เอกสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น /
Author
ผาณิต วงศ์ชารี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ผ331 2557
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เมทไธโอนีนสมุนไพรและเมทไธโอนีนสังเคราะห์ต่อสมรรถนะการผลิตในสุกรอนุบาล /
Author
กีรติ คำสมหมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ก695ก 2558
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสลายโมเลกุลสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบเปรียบเทียบตามแนวคิด Focus - action - refletion (FAR) guide /
Author
ฤทธิชัย เสนาพรหม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ฤ172 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในน้ำสลัด /
Author
อโนทัย นิลคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ241 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles