Search again

Found: 156  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้นด้วยขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างแบบปรับปรุง : โครงการ = Solving systems of nonlinear equations by modified differential evolution algorithm /
Author
พิกุล ภูผาสุข.
Published
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ631 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน /
Author
สายันต์ ศิริมนตรี.
Published
จัดพิมพ์โดย สายันต์ ศิริมนตรีและอธิพัชร์ ศรเกตุ,
Call Number
TA683.2 ส665 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุดในการยืนรักษาสมดุลของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ /
Author
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ก675 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบและก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ = Design and construction for real estate developer /
Author
นิติ รัตนปรีชาเวช.
Published
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD1375 น581ก 2562
Location
Central Library

image
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาซีพลัสพลัส /
Author
กรชวัล ชายผา Kku-en.......
Published
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA76.73.C153 ก152 2562
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้ยาสมุนไพรกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง /
Author
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด Kku-vm.
Published
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF918.H47 จ169 2562
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกของการติดเชื้อ Pasteurella multocida ในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) ในประเทศไทย /
Author
ดุษฎี ผ่องอรัญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด731 2562
Location
Veterinary Medicine Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต = Condominium in Phuket /
Author
นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น286 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม ทองหล่อ 7 = Condominium Thonglor 7th /
Author
จารุชัย กาญจนกัณโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ321 [2562]
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen Elderly Condominuim /
Author
วุฒิชัย ไชยรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว865 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมสำหรับผู้รักสุนัข = Condominium for Dog''s Lover /
Author
ศิริลักษณ์ ไชยศิวามงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ484 2562
Location
Architecture Library

image
คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน WSD /
Author
นเรฏฐ์ พันธราธร.
Published
เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์,
Call Number
TA683.2 น263 2562
Location
Central Library

image
คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน /
Author
วารีรัตน์ แก้วอุไร.
Published
กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
QH320.T5 ว485 2562
Location
Central Library

image
คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT /
Author
ทีมงาน CU Best Club
Published
ส.พิจิตรการพิมพ์,
Call Number
QA43 ค695ค 2562
Location
Central Library

image
คู่มือนักพัฒนาไอโอที = IOT developer handbook /
Author
วโรดม ตู้จินดา.
Published
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TK5105.8857 ว339 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles