Search again

Found: 171  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คอนโดมิเนียมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen Elderly Condominuim /
Author
วุฒิชัย ไชยรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว865 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมสำหรับผู้รักสุนัข = Condominium for Dog''s Lover /
Author
ศิริลักษณ์ ไชยศิวามงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ484 2562
Location
Architecture Library

image
คาร์โบไฮเดรตในอาหาร : ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร = Carbohydrate in food : types and food ingredients /
Author
รสพร เจียมจริยธรรม.
Published
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
TX553.C28 ร174 2562
Location
Central Library

image
คู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอกปทุมมาและกระเจียวเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ /
Author
วิชัย ศรีโพธิ์งาม.
Published
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่,
Call Number
SB413.C87 ว542 2562
Location
Central Library

image
คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน WSD /
Author
นเรฏฐ์ พันธราธร.
Published
เอ็มแอนด์เอ็มเลเซอร์พริ้นต์,
Call Number
TA683.2 น263 2562
Location
Central Library

image
คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน /
Author
วารีรัตน์ แก้วอุไร.
Published
กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
QH320.T5 ว485 2562
Location
Central Library

image
คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT, SAT /
Author
ทีมงาน CU Best Club
Published
ส.พิจิตรการพิมพ์,
Call Number
QA43 ค695ค 2562
Location
Central Library

image
คู่มือนักพัฒนาไอโอที = IOT developer handbook /
Author
วโรดม ตู้จินดา.
Published
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TK5105.8857 ว339 2562
Location
Central Library

image
คู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำไกล้เคียง /
Author
กรมประมง.
Published
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
QL638.6 ค695 2562
Location
Central Library

image
ค่านิยมหลักของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : กรณีศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วีระศักดิ์ แก่นอ้วน.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว849 2562
Location
Central Library

image
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า-- = What if? : serious scientific answers to absurd hypothetical questions /
Author
มุนโร, แรนเดลล์.
Published
วีเลิร์น,
Call Number
Q173 ม627 2562
Location
Central Library

image
จัดการข้อมูลด้วย MongoDB ฐานข้อมูล NoSQL /
Author
เยาวภา จรัสสันติจิต.
Published
จรัสธุรกิจการพิมพ์,
Call Number
QA76.9.D3 ย544 2562
Location
Central Library

image
ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย /
Author
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
Published
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,
Call Number
QH323.5 พ767 2562
Location
Central Library

image
ชีวะหน้าห้องสอบ = Biology super speed /
Author
นภัทร ปราบมีชัย.
Published
Short Note Publishing,
Call Number
QH308.2 น195ชว 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles