Search again

Found: 170  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะในเขตเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุภิเชต เวฬุวนารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
Call Number
SB ส839ก 2562
Location
Central Library

image
การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์-ดิจิทัล /
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
Call Number
HM851 น274 2562
Location
Central Library

image
การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้นด้วยขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างแบบปรับปรุง : โครงการ = Solving systems of nonlinear equations by modified differential evolution algorithm /
Author
พิกุล ภูผาสุข.
Published
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ631 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบกระเบื้องดินเผาเซรามิกสำหรับพระมหาเจดีย์โพธิปักขิธรรม วัดป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วิลาวัณย์ ดาศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว719 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน /
Author
สายันต์ ศิริมนตรี.
Published
จัดพิมพ์โดย สายันต์ ศิริมนตรีและอธิพัชร์ ศรเกตุ,
Call Number
TA683.2 ส665 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบคานเหล็กและคานเหล็กที่มีช่องเปิด = Design of steel beams and steel beams with openings /
Author
ปฐเมศ ผาณิตพจมาน.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์,
Call Number
TA660.S66 ป145 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเรขศิลป์และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชุดทดสอบการสูบบุหรี่ในปัสสาวะ /
Author
ศศิญาภา สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ศ294 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุดในการยืนรักษาสมดุลของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ /
Author
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ก675 2562
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ = Design and construction for real estate developer /
Author
นิติ รัตนปรีชาเวช.
Published
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD1375 น581ก 2562
Location
Central Library

image
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาซีพลัสพลัส /
Author
กรชวัล ชายผา Kku-en.
Published
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA76.73.C153 ก152 2562
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้ยาสมุนไพรกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง /
Author
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด Kku-vm.
Published
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF918.H47 จ169 2562
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากไก่เนื้อและสุกรในประเทศไทย /
Author
ดุษฎี ผ่องอรัญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด731 2562
Location
Veterinary Medicine Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต = Condominium in Phuket /
Author
นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น286 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม ทองหล่อ 7 = Condominium Thonglor 7th /
Author
จารุชัย กาญจนกัณโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ321 [2562]
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen Elderly Condominuim /
Author
วุฒิชัย ไชยรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว865 2562
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles