Search again

Found: 75  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ArchiCAD 21 : workshop for modeler /
Author
สุระ จรุงเกียรติ.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
NA2728 ส856 2562
Location
Architecture Library

image
BIM ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม /
Author
กวีไกร ศรีหิรัญ.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
NA2728 ก325 2562
Location
Architecture Library

image
ICA : Innovative Craft Award 2019 /
Author
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
Published
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน),
Call Number
TS113.T5 ส728 [2562]
Location
Architecture Library

image

image
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 = BTAC on Energy and Environment 2019 6th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 19 กรกฎาคม 2...
Author
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA2542.3 ก482 2562
Location
Architecture Library

image
การพัฒนาเทคนิคและวิธีย้อมครามสำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ /
Author
ชวนะพล น่วมสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช274 2562
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม = Investment analysis for engineering project /
Author
เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,
Call Number
TA177.4 ฉ412 2562
Location
Central Library

image
การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์-ดิจิทัล /
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
Call Number
HM851 น274 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบกระเบื้องดินเผาเซรามิกสำหรับพระมหาเจดีย์โพธิปักขิธรรม วัดป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วิลาวัณย์ ดาศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว719 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเรขศิลป์และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชุดทดสอบการสูบบุหรี่ในปัสสาวะ /
Author
ศศิญาภา สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ศ294 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบและก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ = Design and construction for real estate developer /
Author
นิติ รัตนปรีชาเวช.
Published
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD1375 น581ก 2562
Location
Central Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต = Condominium in Phuket /
Author
นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น286 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม ทองหล่อ 7 = Condominium Thonglor 7th /
Author
จารุชัย กาญจนกัณโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ321 [2562]
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen Elderly Condominuim /
Author
วุฒิชัย ไชยรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว865 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมสำหรับผู้รักสุนัข = Condominium for Dog''s Lover /
Author
ศิริลักษณ์ ไชยศิวามงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ484 2562
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles