Search again

Found: 76  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการขึ้นรูปแบบกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมเกรด A356 /ซิลิกอนคาร์ไบด์ /
Author
ภูริพัส แสนพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ681 2562
Location
Central Library

image
การจัดการขยะอันตรายที่มาจากชุมชน ณ แหล่งกำเนิด /
Author
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป429 2562
Location
Central Library

image
การปนเปื้อน Streptococcus suis จากซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ต237 2562
Location
Veterinary Medicine Library

image
การประมาณความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย /
Author
อัปสรรัชย์ น้ำทรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S อ549 2562
Location
Central Library

image
การปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนที่ของโหนดในโพรโทคอลอาร์พีแอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล /
Author
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ภ415ก 2562
Location
Central Library

image
การปล่อยแก๊สเรือนกระจก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของโคเนื้อพื้นเมืองไทยและการกักเก็บคาร์บอนในดินทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกันในช่วงฤดูฝน /
Author
สุวิทย์ ทิพอุเทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส881ก 2562
Location
Central Library

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคความถี่คู่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ /
Author
กิตติชัย จุกจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก673ก 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างของดอกและชนิดของผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
รามินทร์ ราชิวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0095,วพ1221
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ภัทรพงศ์ กุลสีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ภ366 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาเทคนิคและวิธีย้อมครามสำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ /
Author
ชวนะพล น่วมสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช274 2562
Location
Central Library

image
การศึกษาการปรับปรุงการกระจายการเดินทางด้วยแบบจำลองการเลือกจุดหมายปลายทางและการเชื่อมโยงการเดินทาง /
Author
ปฏิภาณ แก้ววิเชียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ป137ก 2562
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะในเขตเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุภิเชต เวฬุวนารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
Call Number
SB ส839ก 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบกระเบื้องดินเผาเซรามิกสำหรับพระมหาเจดีย์โพธิปักขิธรรม วัดป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วิลาวัณย์ ดาศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว719 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเรขศิลป์และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชุดทดสอบการสูบบุหรี่ในปัสสาวะ /
Author
ศศิญาภา สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ศ294 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่เหมาะสมที่สุดในการยืนรักษาสมดุลของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ /
Author
กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ก675 2562
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles