Search again

Found: 488  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคพลศาสตร์ = Engineering mechanics : dynamics /
Author
อิศเรศ ธุชกัลยา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
TA352 อ757 2559
Location
Central Library

image
กลางวันและกลางคืน /
Author
เดวีส์, เคย์.
Published
นิวเจนเนอเรชัน,
Call Number
Q126.4 ด899ชก 2536
Location
Central Library

image
กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว = Orchids in Nam Nao National Park /
Author
วรชาติ โตแก้ว.
Published
ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK495.O64 ว192 2558
Location
Central Library

image
การกักเก็บพลังงานความร้อนและสมบัติของคอนกรีตที่เติมวัสดุประกอบเปลี่ยนเฟสคงรูปจากพาราฟินและไดอะตอมไมต์ที่ปรับปรุงด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ /
Author
นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ149
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดสารปราบศัพตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยระบบเซลล์ตรึงแบบยึดเกาะและดักติด/
Author
ขวัญชนก สอนสุภาพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ186
Location
Central Library

image
การกำจัดสีแอซิดในน้ำทิ้งด้วยวัสดุดูดซับจากเยื้อหุ้มเมล็ดมะขาม : รายงานการวิจัย = Decolorization of acid dyes using Tamarind seed husk absorbent material /
Author
พรทิพย์ ธูปถมพงศ์.
Published
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TD758.5.C65 พ239 2561
Location
Central Library

image
การกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำด้วยการเติมโอโซนในปฏิกิริยาออกซิเดชัน /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส818ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดไนเตรทเข้มข้นในน้ำเกลือจากกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนโดยเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตร /
Author
ณัฐวัฒน์ อิ่มชื่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ359 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 2 /
Author
พิภพ สุนทรสมัย.
Published
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
Call Number
TH145 พ713ก 2542 ล.2
Location
Public Health Library

image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การขนส่งและวิธีการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทย(Branchinella thailandensis Sanoamuang, saenphan and Murugan, 2002)เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ /
Author
ปริญญา พันบุญมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ76
Location
Central Library

image
การขยายเครื่องจักรการเรียนรู้แบบเอ็กซ์ตรีมแบบลำดับชั้นด้วยวิธีเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นสำหรับปัญหาการจำแนก /
Author
ขนิษฐา ภูมิรัตนประพิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ447
Location
Central Library

image
การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ = Air pollution control and design /
Author
วิภาดา เดชะปัญญา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
TD883.148.T5 ว648 2560
Location
Engineering Library

image
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต /
Author
บุญฤทธิ์ สีหา.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-11 [2558]
Location
Engineering Library

image
การควบคุมและป้องกันน้ำท่วมด้วยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน = Selected applications of land use planning for flood control and protection /
Author
ธงชัย โรจนกนันท์.
Published
สำนักวิเคราะห์และประเมินผล กรมโยธาธิการและผังเมือง,
Call Number
TC530 ธ118 2561
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles