Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Big Data /
Author
อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
Published
บริษัท แพรว เพรส (2002) จำกัด,
Call Number
QA76.9 อ443
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ณฐพร วิทยบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ119ร 2562,วพEd0177
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างของดอกและชนิดของผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
รามินทร์ ราชิวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0095,วพ1221
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง /
Author
บุษกร สิงห์คู่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q บ672 2562,|a|a|a|a|วพEd0203
Location
Central Library
Education Library

image
การสำรวจมโนภาพในการแก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
บุญนำ คำแก่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA บ476ก 2562,วพEd0185
Location
Central Library
Education Library

image
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาพเคลื่อนไหว: วิธีการพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี /
Author
รณพัชร์ อภิธนโกฏินนทน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ร123 2562,วพEd0182
Location
Central Library
Education Library

image
ถ่ายภาพให้มีพลัง = The power of image /
Author
นคเรศ รังควัต.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
TR148 น131 2562
Location
Education Library

image
เพื่อนคู่คิดครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /
Author
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
Q181 น315 2562
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles