Search again

Found: 473  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความเป็นไปของสารไตรฮาโลมีเทนและสารฮาโลอะซิโตไนไตรล์ในระบบสูบจ่ายน้ำประปาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุดารัตน์ สิโนรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส769ค 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความเป็นไปได้ของกระบวนการการเติมโอโซนในการปรับปรุงการกำจัดแมงกานีสในน้ำ /
Author
สุนิสา จงดี.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-07
Location
Engineering Library

image
คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Environmentally friendly concrete /
Author
วันชัย สะตะ.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA439 ว427ค 2560
Location
Engineering Library

image
คอนกรีตเทคโนโลยี = concrete technology /
Published
คอนกรีตผสมเสร็จซีเแพค,
Call Number
TA681 ค184 2547
Location
Architecture Library

image
คุณภาพชีวิตเกษตรกรปลูกยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
จิฑาภรณ์ ยกอิ่น.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ389ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
คุณลักษณะของพอลิเมอร์จำรูปร่างชนิดใหม่ได้จากอีพ็อกซี/น้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เสริมแรงด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ /
Author
จิตติมา คงขลิก.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-20
Location
Engineering Library

image
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ /
Author
ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ.
Published
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
RC154.95 ด164 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /
Author
สุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์.
Published
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
Q149.T5 ส838 2561
Location
Central Library

image
คู่มือการผลิตผักปลอดสารพิษระบบผสมผสาน /
Author
จตุรงค์ พวงมณี.
Published
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SB320.43.T5 จ138ค 2561
Location
Central Library

image
คู่มือสำรวจวัชพืชในนาข้าว /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SB608.R5 ค695อ 2557
Location
Central Library

image
คู่มือสำรวจแมลง-สัตว์ ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว,
Call Number
SB608.R5 ค695ส 2557
Location
Central Library

image
คู่มือสำรวจโรคในนาข้าว /
Published
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว,
Call Number
SB608.R5 ค695ก 2557
Location
Central Library

image
คู่มือแปลงหน่วย /
Author
วันชัย บูรพา.
Published
ส.เอเซียเพรส (1989),
Call Number
QC94 ว426 2551
Location
Central Library

image
ฅน (รักษ์) ตะโหมด /
Author
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Published
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
Call Number
SD414.T5 ฅ111 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles