Search again

Found: 481  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การหาค่าที่เหมาะสมของยูนิฟอร์มมิตี้สำหรับการเคลือบผิวงานด้วยคาร์บอนคล้ายเพชร /
Author
ภาณุวงศ์ ยกยิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ434ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาปริมาณเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในน้ำเม่า โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี /
Author
แก้วกมล มิตรสีดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ583
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแทนโทไซยานินในน้ำเม่าโดยเทคนิคสเปกโทรฟลูออโรโฟโทเมทรี /
Author
ศศิธร อุดชาชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ587
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแอนโทไซยานินและผลของอลูมิเนียมไอออนต่อเสถียรภาพของน้ำเม่า /
Author
สินีนาฏ ภูมีศรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ585
Location
Central Library

image
การหาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ /
Author
ศิริพร กาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ566
Location
Central Library

image
การหาผลของแบบจำลองแมกนีโเทลลูริกในสองมิติโดยใช้วิธีลูกผสมของวิธีสมาชิกจำกัดกับวิธีผลต่างจำกัด /
Author
ธนกฤษ ถิ่นถาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ85
Location
Central Library

image
การหาสภาวะเหมาะสมเพื่อผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของ Penicillium simplicissimum จากเศษวัสดุเหลือทิ้งภายใต้สภาวะการหมักแบบแข็ง /
Author
ธนาพร ทองรัศมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ธ246 2559
Location
Central Library

image
การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง /
Author
ศยามน อินสะอาด.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
LB1028.5 ศ129 2561
Location
Education Library

image
การออกแบบประยุกต์เครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
อภิชาตธำรง คำมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ399
Location
Central Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเกมสองมิติ /
Author
มติชน แสนสิงห์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re. No.Co15-1 [2558]
Location
Engineering Library

image
การออกแบบเครื่องคั่วข้าวเม่าต้นแบบ /
Author
วิทวัส อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว593 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบพิสูจน์หลักฐานทางดีเอ็นเอสำหรับการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์พิสูจน์หลักฐาน /
Author
อำนาจ รัตนเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ131
Location
Central Library

image
การออกแบบและสร้างวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ /
Author
มนัตมนตรี มาลาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม161 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเตรียม AC/TiO2 โดยใช้ลิกนินเป็นสารตั้งต้นของ Activated carbon /
Author
ภานุพงศ์ โฉมจังหรีด.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.No.Che15-05
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles