Search again

Found: 205  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับการบุกรุกบอตเน็ตบนสนอร์ท-ไอดีเอส /
Author
ยุคสมัย จันทกุมาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ย337 2559
Location
Central Library

image
การเพิ่มปริมาณโคลนในหลอดทดลองและประเมินความเที่ยงตรงทางพันธุกรรมของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)/
Author
เสกสรร มะเดื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ386
Location
Central Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
นรงค์ วิชาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น214 2560
Location
Engineering Library

image

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การเหนี่ยวนำยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยสารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนตเพื่อให้ได้ยีสต์สายพันธุ์กลายที่สามารถผลิตเอทานอลได้ที่อุณหภูมิสูง/
Author
กัลปพฤกษ์ ไฝจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ168
Location
Central Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่น้ำผลไม้/
Author
วรางคณางค์ อัมพรพรรดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ385
Location
Central Library

image
การแยกไอออนโลหะทรานซิชันห้าชนิดโดยโครมาโทกราฟีกระดาษและคอลัมน์โครมาโทกราฟิแลกเปลี่ยนไอออน /
Author
นันทิยา เชื้อคำฮด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น431 2559
Location
Central Library

image
การโคลนยีนและศึกษาคุณลักษณะบางประการของยีนอินูลิเนสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus /
Author
ยุพาภรณ์ พรรณรังษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ158
Location
Central Library

image
การใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องบรรยามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาติยาพร สินประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ255
Location
Central Library
Architecture Library

image
การใช้สารอนุภาคขนาดเล็กร่วมกับสีย้อมจากธรรมชาติในการทำให้ลายนิ้วมือแฝงปรากฏบนวัตถุที่ไม่มีรูพรุนและเปียก /
Author
ธีระวัฒน์ ดอบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ124
Location
Central Library

image
การให้เหตุผลเชิงอุปมาของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
รัตติญา ทัพสนิท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ร365 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประกาส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป615ค 2560
Location
Education Library

image
ความหลากชนิดของซิลิเอตในดินด้วยเทคนิค Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) และความสัมพันธ์กับเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในแท่งดินจำลอง /
Author
สุธารทิพย์ ศรีทาบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ98
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles