Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลกระทบต่ออนามัยช่องปากระหว่างการใส่เหงือกเทียมชนิดอะคริลิกและซิลิโคนในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะคงสภาพ : การศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาศ ตระการบุญกิจ.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Pd จ628 2560
Location
Dentistry Library

image

image
การเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมระหว่างถุงมือที่อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนแนงดันสูงกับถุงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาในขั้นตอนการถอนฟันอย่างง่าย /
Author
โยษิตา ยิ่งรักศรีภักดิ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ย851 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบแนวนำคอนดายล์โดยใช้การบันทึกการสบยื่นกับการวัดจากภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกด้านข้าง /
Author
ธนัช ทูลภิรมย์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ธ199 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปลี่ยนแปลงของริมฝีปากภายหลังการจัดฟันร่วมกับการถอนฟันกรามน่อยซี่ที่หนึ่งทั้งสี่ซี่ในผู้ป่วยฟันยื่น /
Author
ณัฏฐา เอกสินชล.
Published
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ord ณ312 2560
Location
Dentistry Library

image
การเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม /
Author
สุจิตรา ขุนน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส753ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
นรงค์ วิชาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น214 2560
Location
Engineering Library

image
การเสริมความเข้มแข็งของศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
สมคิด สันวิจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส234ส 2560
Location
Nursing Library

image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ /
Author
รุ่งทิวา ขันธมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร622ส 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน /
Author
พิชัย บุญมาศรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ642ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ /
Author
เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส945ส 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การแก้ไขทางทันตกรรมจัดฟันในช่วงอายุฟันผสม : หนังสือประกอบภาพ /
Author
วัฒนะ มธุราสัย.
Published
สยามพริ้นท์,
Call Number
WU400 ว397 2561
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles