Search again

Found: 472  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาระบบการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจากของเสียในครัวเรือน /
Author
ภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ434 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปนัดดา ญวนกระโทก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป161ก 2559
Location
Education Library

image
การพัฒนาวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนลบที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนของเหล็กและแมงกานีสออกไซด์เพื่อการออกซิเดชันอาร์เซไนต์และการดูดซับอาร์เซเนตพร้อมกัน /
Author
อันธิกา ประนัดทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ543 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL /
Author
สุจิตรานันท์ มังคละไชยา.
Published
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
Call Number
QA76.76.A65 ส753 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ /
Author
อภิชาติ ศรีชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ252ก 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
อรวรรณ เตชะพรพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ372กพ 2559
Location
Education Library

image

image
การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสและคลอร์ไพริฟอสทางชีวภาพและสมบัติการชักนำทางเคมีโดยจุลินทรีย์ในสกุล Pseudomonas และ Acinetobacter /
Author
สุทธิพร โยหาสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส773กร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การระบุชนิดของเห็ดป่าด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS /
Author
หิรัญญา สินธุศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ415
Location
Central Library

image
การรู้จำลายมือเขียนด้วยวิธีการสกัดคุณลักษณะจากค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ในการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายประสาทเทียม /
Author
สุธาสินี เอี่ยมสอาด.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ574
Location
Central Library

image
การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 /
Author
วนิดา นเรธรณ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
ZA3075 ว169 2560
Location
Central Library

image
การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร = Glycemic index reduction in food products /
Author
ยุทธนา พิมลศิริผล.
Published
แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น,
Call Number
TP370 ย355 2561
Location
Central Library

image
การวางแผนการขนส่งในเขตเมืองอย่างยั่งยืน: หลักการและปฏิบัติการ = transportation engineering /
Author
พนกฤษณ คลังบุญครอง Kku-en.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA1205 พ186 2561
Location
College of Local Administration Library
Central Library
Engineering Library

image
การวิจัยดำเนินงานสำหรับการจัดการงานวิศวกรรม = Operations research for engineering management /
Author
ศิวดล กัญญาคำ.
Published
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
Call Number
T57.6 ศ541 2559
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles