Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การออกแบบของที่ระลึกจากกระดาษด้วยแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ฮาซัน กันติชล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฮ274 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นด้วยแนวคิดผีตาโขนใหญ่สำฟหรับอำเภอด่ายซ้าย จังหวัดเลย /
Author
ธัญชนก ธนะสูตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ445 2561
Location
Architecture Library

image
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น /
Author
พรชนก ปลัดกอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ229ก 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัยจากกกย้อมสีธรรมชาติ /
Author
เมธาวี วรรณภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ม735ก 2561
Location
Architecture Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องประกอบการแต่งกายจากของเหลือใช้ในกระบวนการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า หนองหญ้าปล้อง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
พีรดนย์ ก้อนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ791 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สีจากการรับรู้ของคนไทยสำหรับเด็ก /
Author
นวกานต์ ถีนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND น291 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยีสามมิติ /
Author
นิติ นิมะลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น581 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบและพัฒนาผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กรณีศึกษาบ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร /
Author
กนกกานต์ ยงยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก124 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
ความหลากหลายของการสืบสานเรือนพื้นถิ่นในภาคอีสานของประเทศไทย /
Author
ธนิศร์ เสถียรนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ265ค 2561,วพ1432
Location
Central Library
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมกลางเมือง กรุงเทพมหานคร /
Author
ชาติตระการ วิชาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช518ค 2561
Location
Architecture Library

image
ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งกรณีศึกษาฉนวน พี.อี.โฟม /
Author
ณัฐวัฒน์ ปุ่มเป้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ณ359 2561
Location
Architecture Library

image
วิธีการประเมินค่าความเป็นสถานที่ภายในเขตคูเมืองและพื้นที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา คูเมืองร้อยเอ็ด /
Author
อรรถพล มหาราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ357 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ณัชนา รักซ้อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ณ259 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ศึกษาภัยพิบัติทางทะเล /
Author
เศก แพงลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ814 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น /
Author
อธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ148ส 2561
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles