Search again

Found: 589  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
โครงการคุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม และความพึงพอใจของผู้บริโภค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สุมาลี เทพสุวรรณ
Published
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
TX945.4 ส842
Location
Central Library

image
โครงการผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่ายและองค์ความรู้ในการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Published
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ,
Call Number
QH541.5.S7 ส287 2556
Location
Central Library

image
โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชย์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
พิเศษ เสนาวงษ์
Published
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
Call Number
TN948.L3 พ763 2557
Location
Central Library

image

image

image
โรงพยาบาลสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
อาริสา คำจันทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ657 2558
Location
Architecture Library

image
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen Small Animal Hospital /
Author
สุวิชา วิริยานุสรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส879 2558
Location
Architecture Library

image
โรงเรียนทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม /
Author
พริมลักษณา โยประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ426 2558
Location
Architecture Library

image
โรงเรียนบูรณาการตามแนวคิดวอลดอร์ฟ /
Author
ภัสชา สังขมาลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ภ381ร 2559
Location
Architecture Library

image
โรงเรียนอนุบาล จังหวัดขอนแก่น = Khon Kaen Kindergarten /
Author
ชัยวัฒน์ มงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช432ร [2562]
Location
Architecture Library

image
โรงแรมจังหวัดลำปาง /
Author
กุลนันทน์ สำราญใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก726ร 2559
Location
Architecture Library

image
โรงแรมจังหวัดอุดรธานี /
Author
ธนิศร์ ธวัชเมธี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ265 2558
Location
Architecture Library

image
โรงแรมบูติค จังหวัดลพบุรี = Boutique Hotel in Lopburi Province /
Author
วริศรา ลำจวน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว329ร 2562
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles