Search again

Found: 479  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟภายใต้แบรนด์ "ซอฟตี้ครีม" /
Author
ธัญชนก กุลโรจนวรากร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ445 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและเทคนิคจากภูมิปัญญาเครื่องเขินภายใต้แบรนด์ HATTAYA /
Author
หัทยา เที่ยวกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ห464 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวสำหรับผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-35 ปีที่อาศัยในคอนโดมิเนียม /
Author
สรวงสุดา วาจาเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส341 2559
Location
Architecture Library

image
โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป = Precast concrete structure /
Author
ปรีดา ไชยมหาวัน.
Published
มหาวิทยาลัยพะเยา,
Call Number
TA683.7 ป471 2561
Location
Central Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อัมพิกา บุดดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ559 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โรคทางเดินหายใจที่สำคัญในสุกร = Common respiratory diseases of the pig /
Author
กชกร ดิเรกศิลป์ Kku-vm.
Published
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF977.R47 ก112 2561
Location
Central Library

image
โรควิทยาของแมลงและการประยุกต์ใช้ /
Author
ศิวิลัย สิริมังครารัตน์.
Published
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB942 ศ557ร 2561
Location
Central Library

image
โรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชนีกร แรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ92
Location
Central Library

image
โลหะออกไซด์ = Metal oxides /
Author
เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง kku-sc.
Published
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD181.O1 อ878 2561
Location
Central Library

image
ไขข้อสงสัย "ประกันภัยงานก่อสร้าง" = Contractors all risks insurance /
Author
กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา.
Published
เฟิสท์ออฟเซท (1993),
Call Number
HG8053.7 ก394 2561
Location
Central Library

image
ไพโรไลซิสของชีวมวล = Pyrolysis of biomass /
Author
วิษณุ มีอยู่.
Published
มีนเซอร์วิสซัพพลาย,
Call Number
TP156.P9 ว768 2561
Location
Central Library

image
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก /
Author
เดวีส์, เคย์.
Published
นิวเจนเนอเรชัน,
Call Number
Q126.4 ด899ชฟ 2536
Location
Central Library

image
ไม้ต้นตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง /
Author
วาริศา พิสิฐพรปิติกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ97
Location
Central Library

image
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology /
Author
ดลฤดี สงวนเสริมศรี.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QR360 ด148 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles