Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การประเมินระดับภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
อภิชาติ จันทร์พิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ252ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนการระบายน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เขื่อนอุบลรัตน์ /
Author
มัทวัน ศุภกำเนิด.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม348 2560
Location
Engineering Library

image
การวิเคราะห์บนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการบริการก๊าซชีวภาพชุมชน /
Author
ยอดขวัญ โสวรรณะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ย171 2560
Location
Central Library

image
การศึกษาการปรับปรุงอาคารเรียนเดิมโรงเรียนภูเวียงวิทยายน เพื่อการใช้งานประหยัดพลังงาน /
Author
สิรภพ ร่มศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส728ศ 2560
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานบ้านเวินคำ อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พรมณี ไชยเชษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ255 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย /
Published
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,
Call Number
QL84.5.T5 ข289 2560
Location
Central Library

image
มรดกไทยจากภาพดาวเทียม = Thai heritage from space /
Published
สำนักงาน,
Call Number
DS567 ม192ร 2560
Location
Central Library

image
รายงานผลการผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ : เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินครบุรินทร์ /
Published
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์,
Call Number
SB191.R5 ร451ย [2560]
Location
Agriculture Library

image

image
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชบ้านเอง = Korat vernacular architecture /
Author
กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์.
Published
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,
Call Number
NA7435 ก425 2560
Location
Architecture Library

image
องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ชุดที่ 1 การวิเคราะห์พื้นที่ /
Author
อนันต์ พลธานี kku-ag.
Published
สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S544.5.T5 อ166 2560
Location
Agriculture Library
College of Local Administration Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles