Search again

Found: 230  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียมและคุณลักษณะของเอนไซม์อินเวอร์เทสตรึงจาก Saccharomyces cerevisiae DB-KKU-Y-53/
Author
นภาพร ปวะภูสะโก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ382
Location
Central Library

image
การเตรียมและวิเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยไวนิลไตรเมทอกซีไซเลนและวัสดุเชิงประกอบของยางกราฟต์โคพอลิเมอร์ /
Author
ระพีพรรณ มาเห็ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ138
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยใช้วิธีทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /
Author
ยุพากร ฉายแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ย412 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอาร์เซไนต์โดยใช้แมงกานีสออกไซด์ร่วมกับวัสดุโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ /
Author
จักรภพ พันธศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD จ226ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มปริมาณการขนส่งแบบส่งตรง โดยการจัดกลุ่มลูกค้าในฤดูกาลที่ต่างกัน กรณีศึกษา: บริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
ดุษฤดี จิตประพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ด749ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
นรงค์ วิชาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น214 2560
Location
Engineering Library

image

image
การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
กาญจน์เกล้า พลเคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ203
Location
Central Library

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การโคลนยีนและศึกษาคุณลักษณะบางประการของยีนอินูลิเนสจากยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus /
Author
ยุพาภรณ์ พรรณรังษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ158
Location
Central Library

image
การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และผลต่อการเจริญเติบโต ลักษณะรากและความสามารถในการทนแล้งในข้าวไร่สีม่วง /
Author
อัจจิมา ดิสเสถียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ166
Location
Central Library

image
การใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องบรรยามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาติยาพร สินประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ255
Location
Central Library
Architecture Library

image
การใช้สารอนุภาคขนาดเล็กร่วมกับสีย้อมจากธรรมชาติในการทำให้ลายนิ้วมือแฝงปรากฏบนวัตถุที่ไม่มีรูพรุนและเปียก /
Author
ธีระวัฒน์ ดอบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ124
Location
Central Library

image
การใช้แสงปลดปล่อยยาจากนาโนแคปซูลของพอลิไดอะเซทิลีนเคลือบด้วยอนุภาคนาโนของทอง /
Author
เสาวลักษณ์ สมจิตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ119
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles