Search again

Found: 230  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Underhill ที่เน้นการแก้ไขปัญหาของโพลยา ร่วมกับการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลงเรื่องลำดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ฑิตยา หันชัยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ฑ699 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี FOPS เรื่องการวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
อุษา ดรจ้ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ864 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education /
Author
มัถชุรี ตุนชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ม343 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจความก้าวหน้าของแบบและความเข้าใจมโนมติเรื่องแสงและการมองเห็นและแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะที่เน้นการสร้างแบบจำลองผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช...
Author
พุทธวรรณี จันทร์นามอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ835 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจมโนมัติเรื่องคลื่นเสียง และแรงจูงใจทางฟิสิกส์โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สืบเสาะผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณ...
Author
สุวรรณเพชร ณัฐนีวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส869 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาฉนวนยางซิลิโคนโดยใช้สารตัวเติมอินทรีย์ที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่ธรรมชาติ /
Author
ศุจิรัตน์ เทพศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ศ667 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจากของเสียในครัวเรือน /
Author
ภาณุวัฒน์ ลาดลงเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ434 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนลบที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนของเหล็กและแมงกานีสออกไซด์เพื่อการออกซิเดชันอาร์เซไนต์และการดูดซับอาร์เซเนตพร้อมกัน /
Author
อันธิกา ประนัดทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ543 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ /
Author
อภิชาติ ศรีชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ252ก 2560
Location
Engineering Library

image

image
การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสและคลอร์ไพริฟอสทางชีวภาพและสมบัติการชักนำทางเคมีโดยจุลินทรีย์ในสกุล Pseudomonas และ Acinetobacter /
Author
สุทธิพร โยหาสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส773กร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การระบุชนิดของเห็ดป่าด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS /
Author
หิรัญญา สินธุศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ415
Location
Central Library

image
การรู้จำลายมือเขียนด้วยวิธีการสกัดคุณลักษณะจากค่าความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ในการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายประสาทเทียม /
Author
สุธาสินี เอี่ยมสอาด.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ574
Location
Central Library

image
การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 /
Author
วนิดา นเรธรณ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
ZA3075 ว169 2560
Location
Central Library

image
การลดการไหลแบบปั่นป่วนของก๊าซฮีเลี่ยมในฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ /
Author
สุพิชชา ถวิลไพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ91
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles