Search again

Found: 230  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อการส่งออก กรณีศึกษา: การส่งออกน้ำตาล /
Author
ธีรเชษฐ์ พุทธิจิตอมรกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ136
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสร้างฟิล์มคอมโพสิตจากซิลิกาและอีพอกซีที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดบนผ้าฝ้าย /
Author
อนิรุทร ท่าทราย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS อ177 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสะสมและสภาพพิษสารหนูที่มีต่อความผันแปรทางพันธุกรรมของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับสารหนูในสภาวะทดลอง /
Author
สุธีร์ ช่อวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ104
Location
Central Library

image
การสังเกตปรากฏการณ์สปินซีเบคในเฟอร์ไรต์แบบก้อน /
Author
แชมป์ สุขสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ127
Location
Central Library

image
การสำรวจการฟังของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ชนิดาภา จันนอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช152 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การส่งเสริมการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 5 ขั้นตอน (inquiry 5E cycle) เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 5 /
Author
วรวุฒิ พวงในเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ว275ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าที่เหมาะสมของยูนิฟอร์มมิตี้สำหรับการเคลือบผิวงานด้วยคาร์บอนคล้ายเพชร /
Author
ภาณุวงศ์ ยกยิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ434ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาปริมาณเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในน้ำเม่า โดยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรี /
Author
แก้วกมล มิตรสีดา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ583
Location
Central Library

image
การหาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ /
Author
ศิริพร กาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ566
Location
Central Library

image
การหาผลของแบบจำลองแมกนีโเทลลูริกในสองมิติโดยใช้วิธีลูกผสมของวิธีสมาชิกจำกัดกับวิธีผลต่างจำกัด /
Author
ธนกฤษ ถิ่นถาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ85
Location
Central Library

image
การออกแบบประยุกต์เครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
อภิชาตธำรง คำมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ399
Location
Central Library

image
การออกแบบเครื่องคั่วข้าวเม่าต้นแบบ /
Author
วิทวัส อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว593 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบพิสูจน์หลักฐานทางดีเอ็นเอสำหรับการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์พิสูจน์หลักฐาน /
Author
อำนาจ รัตนเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ131
Location
Central Library

image
การออกแบบและสร้างวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ /
Author
มนัตมนตรี มาลาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม161 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเตรียมวัสดุผสมคาร์บอน-พอลีไวนิลอะซิเดตสำหรับเป็นขั้วนำไฟฟ้าด้านหลังในเซลล์แสงอาทิตย์ CH3NH3PbI3 (MAPbI3) ที่ไม่มีชั้นฟิล์มนำพาหะชนิดโอล /
Author
คอนมะลัย ไชยะศร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ429
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles