Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย /
Author
ทับทิม ปัตตะพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ867,GB ท363 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล /
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
โรงพิมพ์สามลดา,
Call Number
HA32 ก399ก 2561
Location
Nursing Library
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
ณัฐพร สายแสงจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ939,RT น341 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
นิรันดร์ในดวงใจ /
Author
จิระนันท์ พิตรปรีชา,
Published
จีเอ็มมัลติมีเดีย,
Call Number
DS586 น648จ 2561
Location
Central Library
Architecture Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Agriculture Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุภานัน ชวนพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ938,RT ส829ป 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการรักษาทันเวลาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
กัลยา กุลนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ935,RT ก455ป 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
กรรณิการ์ จิตต์หาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ932,RJ ก104ผ 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี /
Author
จุฑามาศ วงจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ921,RT จ756ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ /
Author
กันนิษฐา มาเห็ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ858,RT ก434 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ระบบการดูแลต่อเนื่องของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ /
Author
กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ826,RT ก167 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย /
Author
อารยา ทิพย์วงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ861,RT อ591 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ /
Author
อัมราภรณ์ ภู่ระย้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ869,RT อ466 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของพยาบาลสารสนเทศที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
กรรณิการ์ รัชอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ906,RT ก104 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์ kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา /
Published
คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
Call Number
RC564.75.T5 น928 2561,WM274 น928ค 2561
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles