Search again

Found: 701  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สโมสรฟุตบอลขอนแก่น /
Author
พิทวัส ตั้งวานิชกพงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC พ672
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
Author
เทวพร กอบกิจอร่าม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ท641
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ธัชพงศ์ ชินพิริยะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ443
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและคู่มือสำหรับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
เอกบดินทร์ ตาปราบ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC อ876
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
พงศ์ธร ฟักฟูม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC พ125
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและเว็บไซต์สำหรับพิพิธกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ประจำปี 2555 /
Author
อุเทน เติมสายทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC อ826
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชั่นรณรงค์เรื่องการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างมีสติแก่เยาวชน /
Author
กฤติพงศ์ สีลวานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก277 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพและบทความสำหรับผู้หญิงผิวสีแทนภายใต้ชื่อทูแทน /
Author
กิตติมา มุเนืองรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ก674ห 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับ The vet : โรงพยาบาลสัตว์และสปาบำบัดสุนัขแบบครบวงจร /
Author
ถิรดา วนศาสตร์โกศล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ถ411
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟภายใต้แบรนด์ "ซอฟตี้ครีม" /
Author
ธัญชนก กุลโรจนวรากร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ445 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ /
Author
ชญาสิทธิ์ กางการ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ช112
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ชิติพัทธ์ สมสุพรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ช559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงจักรยานยนต์สำหรับบริการรับส่งสุนัข /
Author
อลงกรณ์ บุศบงก์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL อ423
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอุปกรณ์เก็บรักษากีต้าร์ไฟฟ้าในลักษณะพร้อมใช้งานสำหรับผู้พักอาศัยในพื้นที่จำกัด /
Author
ฉัตรมงคล มานะกิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฉ234
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนปรับเปลี่ยนได้เพื่อการบำบัดด้วยท่าทาง
Author
พิรินญา จันทรเสนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ731
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles