Search again

Found: 711  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม /
Author
กิติคุณ หอมแพน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก429
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบผลิตภัณฑ์ผ้าสำหรับร้านบู๊ยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย /
Author
กฤตยาภรณ์ คำสวาสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก276
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นและของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่/
Author
ปณิธาน ไพรสินธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ป418
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และอัตลักษณ์ตราสินค้าสำหรับบริษัทไทยสมัยรวมแพ็ค จำกัด /
Author
อาระตี ทับทิม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC อ653
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวัยใส--เลือกได้ประจำปี 2556 save in love ปีที่สามสำหรับกลุ่มงานปฏิบัติสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น/
Author
ชนานันต์ ศรีชะตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ588
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบสื่อมัลติมีเดียเยี่ยมฟันคุณหนูเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทันตภิบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สมาธิ เทพมะที
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ส293
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์โอลีฟ /
Author
นวรัตน์ จุลพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น299ก
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบเครื่องปั้นดินเผาชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ยสำหรับการจัดสวนขนาดย่อม /
Author
ฐาปนีย์ สีขุนไชย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฐ319
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบเครื่องแต่งกายสตรีจากเทคนิค Patchwork ภายใต้แบรนด์ S Visanu /
Author
วิษณุ เล็กนิคม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว768
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีโดยการผสมผสานเทคนิคบาติกและการมัดย้อมภายใต้แบรนด์"อัมรินทร์" /
Author
อัมรินทร์ จันทเจียง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ568
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือโดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECA /
Author
พิรุฬห์พร ศรีเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ735
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ชุติพงศ์ พรมดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ช616
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ /
Author
อัครพล คงสิทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ476ค
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบแฟชั่นอาร์ตและเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ /
Author
ปรียรัตน์ สิงหา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป472
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบบโต๊ะหมู่บูชาที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางสำหรับบ้านสมัยใหม่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสีวลี จ. ขอนแก่น /
Author
นภาพร เลิศศรีนภาพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น197
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles