Search again

Found: 273  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศูนย์ดนตรี เมืองพัทยา /
Author
อรรถฤกษ์ สุขขี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ359
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสานเหนือ /
Author
สาริศา ราชกรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส681 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ธรรมชาติบำบัด จังหวัดเลย /
Author
ปาจารีย์ มหาชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป542 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นันทนาการจังหวัดมหาสารคาม /
Author
อรวรรณ บาระพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ372 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ /
Author
ชวรัฐ อำนวยฤดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช277 2548
Location
Architecture Library

image
ศูนย์นำกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ /
Author
อิสรา อมรกาญจนวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ764ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์บริการข้อมูลและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ณัฐวุฒิ สุขขา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ361ศ 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว /
Author
นาวิก สุประไตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น494 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฝึกอบรมการดำน้ำ จังหวัดตราด /
Author
ปวีณ์กร เลาหสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป496น 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พฤกษศาสตร์จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา เครือวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
Call Number
NA ว169 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัทรสุดา แสงบัณฑิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ภ373 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ยุทธศาสตร์ ศุภซื่อสงวน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ย365 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์วิถีชีวิตกรุงรัตนโกสินทร์ /
Author
กันย์ ลีบำรุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก391 2548
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ = Non-Hunting Area Sanambin Wetland Learning Center in Burirum Province /
Author
รติกร สุนทรารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ร135ศ [2562]
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดบึงกาฬ /
Author
พลวัต คะเณย์แสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ444 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles