Search again

Found: 273  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน บางหว้า กรุงเทพมหานคร /
Author
สินาภรณ์ ณฐาคำโคกกรวด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส727พ 2559
Location
Architecture Library

image
พื้นที่เรียนรู้สภาวะความเครียด /
Author
ปาริตต์ หินหมื่นไวย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป554พ 2559
Location
Architecture Library

image
มูลค่าทางเท้ากับนโยบายการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเดินของเมืองอุบลราชธานี /
Author
ชุนันท์ วามะขัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TE ช618 2560
Location
Central Library
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย /
Author
นุชาภรณ์ จำปาวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น729 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิรัสพล พฤกษาเดชากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ439ร 2562
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทของคนรักสุนัข เขาใหญ่ /
Author
วรรษพิสุทธิ์ ฉิมนันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปีตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว273 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทจักรยาน /
Author
ธนวัฒน์ เจริญดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ154ร 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทวิถีเกษตร จังหวัดเลย /
Author
มุนิสรา หงษานาวา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ม628ร 2558
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทสอนทำอาหารปราณบุรี /
Author
นภนันท์ บุญญศาสตร์พันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น191 2559
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทเมืองพัทยา /
Author
สุชีรา มะลิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส763 2559
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทและสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ /
Author
นวพร บุณยเนตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น297ร
Location
Architecture Library

image
รูปแบบการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านเอื้ออาทร ศิลา จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐวดี ทัศโนทัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ352ร 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
รูปแบบวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (พื้นที่แล้งซ้ำซาก) จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เสกศึก สำราญสุข.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส887 2559
Location
Architecture Library

image
ลองสเตย์รีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
วิลาศิณี ช่วยบำรุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว721 2562
Location
Architecture Library

image
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของย่านตึกแถวเมืองเก่านครพนม /
Author
ธวัชชัย ศรีแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ395 2558
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles