Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
อิทธิพลของช่องเปิดและวัสดุอาคารต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ /
Author
วิรดา ดีราษฎร์วิเศษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว681
Location
Central Library
Architecture Library

image
อิทธิพลของมวลสารและองศาหลังคาต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน /
Author
วีระยุทธ พันธ์ศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว847
Location
Central Library
Architecture Library

image
อิทธิพลของรูปทรงอาคารและทิศทางต่อภาระการทำความเย็นของอาคาร : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
อวิรุทธ์ กัลยา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH อ442
Location
Central Library
Architecture Library

image
อิทธิพลของวัสดุผนังด้านอุณหภูมิและความชื้นของอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ยง บุญอารีย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ย113
Location
Central Library
Architecture Library

image
อิทธิพลของวัสดุอาคารและแผงบังแดดต่อภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จ.ขอนแก่น /
Author
สุธาสินี ดวงมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ส784 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
อุปกรณ์วัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้องแสงของวัสดุในอาคาร /
Author
ปัทมา วงศ์สีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ป533 2561,วพ1033
Location
Central Library
Architecture Library

image
เรือนโคราชกับวัฒนธรรมการใช้พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย ลาว และมอญ /
Author
การุณย์ ศุภมิตรโยธิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก534ร 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
แผงเปลือกอาคารจากพืชผักไฮโดรโปนิกส์ทางตั้ง/
Author
อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ390
Location
Central Library
Architecture Library

image
แสงสว่างสำหรับห้องเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศิรินภา จันทรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ457ส 2561
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles