Search again

Found: 34  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ทางการพยาบาลและระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
นิชาภัทร บุษมงคล.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ491,RC น559ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
รื่นฤดี แก่นนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร556ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา /
Author
ศิริพร เสรีกิตติกุล.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ463ว 2559
Location
Nursing Library

image
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอายุน้อยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
สุวิมล บัวแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส878ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจระยะแรกของผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม /
Author
สุรพันธ์ สืบเนียม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส852ป 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชนบท สปป.ลาว /
Author
สมหวัง พิมมะสอน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ487,RC ส289ป 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 /
Author
อัครเดช ดีอ้อม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ474ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของภาวะความเป็นกรดในกระเพาะหมักและกีบอักเสบต่อไลโปโพลีแซคคาไรด์บายดิ้งโปรตีนและระดับของโปรเจสเตอโรนในโคนมสาว /
Author
สุวลักษณ์ ศรีสุภา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส875ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว /
Author
นวรัตน์ ผอบงา.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ผ 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
ผลของแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจำนวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ /
Author
วัลลภา เดชาเสถียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว448ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาต้นทุนชีวิตในวัยรุ่นตอนต้น /
Author
รดาธร วงศ์นภดล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ร128ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล /
Author
จิตอารี ชาติมนตรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ465 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ต่อการวิทริฟิเคชันของโอโอไซต์โคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของโอโอไซต์โคที่ผ่านการวิทริฟิเคชัน /
Author
ชาตรี ชำนาญดี.
Published
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช514ข 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและน้ำลูกตาของผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กรพิรา ศิริเวชช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก169 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles