Search again

Found: 148  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การเมืองการปกครองอาเซียน /
Published
เบสท์มีเดียเอ็ดดูเคชั่น,
Call Number
DS526.7 ก498 2559
Location
Education Library

image
การเลื่อนชั้นทางสังคมของครัวเรือนชนบทภายหลังการถ่ายโอนทุนระหว่างรุ่นวัย /
Author
วณิชชา ณรงค์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ว158 2559
Location
Central Library

image
การเสวนาเรื่อง"เส้นทางสายไหมทางทะเล : การค้าโบราณกับความเชื่อมโยงสมัยใหม่ /
Published
สถาบันจีน-ไทยและสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
Call Number
DS779.27 ก528 2559
Location
Central Library

image
การแก้ไขการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว = Liquefied petroleum gas : lpg /
Author
นิยดา กุลวาไชย.
Published
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน,
Call Number
TP359.L5 น639 2559
Location
Central Library

image
การใช้ AHP-GISในการคัดเลือกจุดรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษานาด้วงและเชียงคาน จังหวัดเลย /
Author
รัฏฐพิชญ์ สาตาชนม์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ก674ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคัดเลือกจุดรับซื้อปาล์มน้ำมันย่อยในพื้นที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ /
Author
อนุชิต อังศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G อ188 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ข้าวน้ำกำกิ๋น ไทยวนลับแล /
Author
ทรงสุดา ภู่สว่าง.
Published
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
TX724.5.T5 ท156 2559
Location
Central Library

image

image

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดขอนแก่น /
Author
อิสรภาพ เจ็กรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ763ค 2559
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดอุดรธานี /
Author
กฤตภาส กิจโกศล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก275 2559
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียมสำหรับผู้เลี้ยงสุนัข /
Author
อธิบดี อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ145 2559
Location
Architecture Library

image
คอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี /
Author
ณัฏฐธกรณ์ ปกป้อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ311ค 2559
Location
Architecture Library

image
คู่มือการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน /
Author
สุรพจน์ กาญจนสิงห์.
Published
ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number
TC555 ส852 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles