Search again

Found: 148  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับตัวในการดำรงชีวิตของเผ่าเม้ยในยุคโลกาภิวัตน์ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /
Author
บัวคำ ธงคำหาญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS บ275 2559
Location
Central Library

image
การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบ้านโนนสำโรงจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ธนานนท์ ลาโพธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ243 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือนในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น /
Author
สุรัสวดี พันธ์ปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ส857 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวในตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม /
Author
กาญยานี โพนเบ้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ก428 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาขีดความสามารถในการส่งออกข้าวหอมมะลิของกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้/
Author
พิทักษ์ ทบจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ356
Location
Central Library

image
การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย /
Author
แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา,
Call Number
HD ก892 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาระบบการศึกษาพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคการเปลี่ยนแปลง /
Author
อานุสร สีสุลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ626 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยระดับชุมชน /
Author
วรัชยา เชื้อจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว292 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาวัสดุดูดซับที่จำเพาะสำหรับฟลูออไรด์ ที่ประกอบด้วยอนุภาคนาโนของอลูมิเนียมออกไซด์ในวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนชนิดบวก /
Author
ชาติชาย รังดิษฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช518ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยการขยายตัวเชิงพื้นที่ของเมืองขอนแก่น /
Author
พันทิวา ศรีศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT พ555 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : รายงานการวิจัยเรื่อง /
Author
ฟาริส โยธาสมุทร.
Published
ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์,
Call Number
G155.8.T5 ฟ361 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว บนทางพิเศษในประเทศไทย /
Author
วรากร สท้านพบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว296 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของฟิล์มคอมโพสิต CdS/TiO2 เพื่อใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนเชิงโฟโต้แคโทดิกของเหล็กกล้าไร้สนิม 304 /
Author
อาลีนา บุญเสริม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ666ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles