Search again

Found: 628  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แอพพลิเคชั่นเกมตอบคำถามออนไลน์ (Kahoot) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน...
Author
ทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0114,วพ1126
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายวิชา 000101 มนุษย์กับสังคมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับสื่อออนไลน...
Author
พันทิวา ทับภูมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1094
Location
Central Library

image
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด /
Author
วสิตา นีระพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0143,วพ1121
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อนตนเอง /
Author
พิชัย ปัญญาสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1159
Location
Central Library

image
การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา= Community development /
Author
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HN700.592.C6 อ819พ 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. /
Author
ผดุงชัย ภู่พัฒน์.
Published
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB2846 ผ179 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา /
Author
ปิยากร ขันช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป622ร 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ภาวิณี วงค์ตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0118,วพ1404
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ร่วมกับผังมโนทัศน์ รายงิชา ส31103 สังคมศึกษาพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จังหวั...
Author
เจษราภรณ์ ตรีศาสตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0110,วพ1236
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับการใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study Technigues) ในรายวิชา ส 21103 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศ...
Author
ดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0126,วพ1167
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการอ่านเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ /
Author
อภิลักขณี อนันเต่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0150,วพ1120
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ชลธิชา วงศ์บุตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1158
Location
Central Library

image
การพัฒนาบนพื้นฐานการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนและการกำหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติ /
Author
นเรศน์ วงศ์สุวรรณ.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HN700.592.C6 น266 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
Author
อรทัย สันติเมทนีดล.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ324พ 2561,วพ1363
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสถานศึกษาร่วมสมัยสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ /
Author
กมล ตราชู.
Published
อภิชาติการพิมพ์,
Call Number
LB2805 ก132 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles