Search again

Found: 631  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เอกสารคำสอน วิชา 235351 การแปลภาษาจีน 1 /
Author
วิไล ลิ่มถาวรานันต์.
Published
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
PL1277 ว725 2561
Location
Central Library

image
เอกสารคำสอนวิชา SC117311 แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด = Freshwater zooplankton /
Author
ศุจีภรณ์ อธิบาย Kku-sc.
Published
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL143 ศ667 2561
Location
Central Library

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2062111 ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน /
Author
พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า.
Published
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
Call Number
ML345.T5 พ131 2561
Location
Central Library

image
แนวคิดและเทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย /
Author
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
PL650 ส232น 2561
Location
Central Library

image

image
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา วัดในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
อมรา ไชยมุนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1112
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม ตำบลนาซอ อำเภออวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร = Approaches to develop the indigo dyed cloht weaving group of Na So sub-district Wanon Niwat distr...
Author
อารีรัตน์ แกะมา.
Published
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Ec อ663 2561
Location
Nong Khai Campus Library

image
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /
Author
โศจิรัตน์ เติมศิลป์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1073
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ปริชาติ สอนโก่ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0130,วพ1415
Location
Central Library
Education Library

image
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษาป่าปรงพันปีตำบลซับสีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนบดี ฉายาพันธุ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1389
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยชุมชน ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม /
Author
นันทนา อัชฌานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1091
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ระวีพร รัฐสมุทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1106
Location
Central Library

image

image
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวล /
Author
ชนัสนันท์ แสนกล้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1210
Location
Central Library

image
แนวทางการออกแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ของผู้ประกอบการชุมชนในภาคอีสาน /
Author
วาริน บุญญาพุทธิพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1397
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles