Search again

Found: 1,447  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตอบสนองการทำแผนแบบมีส่วนร่วมต่อความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชยานันท์ อามาตย์ทัศน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ช195 2560
Location
Central Library

image
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี/
Author
จริยา บุตรเจริญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ167 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การตั้งชื่อที่พักอาศัยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
คอง เตอ ผิง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ413
Location
Central Library

image
การตั้งชื่อเกาะในประเทศไทย/
Author
เกอะ หนาน หลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ231
Location
Central Library

image
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนบางประการในร่องซึม /
Author
ชัญชณาฎฐ์ สุวรรณวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ139
Location
Central Library

image
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 /
Author
กรมองค์การระหว่างประเทศ
Published
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ,
Call Number
HC79.E5 ก454 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การทำนายแนวโน้มของราคาหุ้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง กรณีตัวอย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
วีรชาติ เลิศยิ่งยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ว826 2560
Location
Central Library

image

image
การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวักมหาสารคาม /
Author
ลภณ อาจศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ312
Location
Central Library

image
การบริหารการจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธนาภรณ์ วงษ์คำคูณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ397
Location
Central Library

image
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สุนทร โคตรบรรเทา.
Published
สำนักพิมพ์ปัญญาชน,
Call Number
LB2805 ส788 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ /
Author
กัลยาณี เสนาสุ.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.C67 ก411ก 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร /
Author
คงศักดิ์ ศรีแก้ว.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TP373 ค114 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการทางการศึกษา /
Author
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB2805 พ877 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ : ฐานรากนวัตกรรมท้องถิ่น = Local innovation through collaborative governance /
Author
พบสุข ช่ำชอง.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
JF1358.T5 พ212 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles