Search again

Found: 556  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี microhematocrit เทียบกับวิธี westergren /
Author
นิไรดา เจะเตะ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt น659 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การติดเชื้อชั้นลึกของคอ = Deep neck infections /
Author
สุรพล ซื่อตรง.
Published
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE708 ส852 2560
Location
Medical Library

image
การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ /
Author
กมลวิช เลาประสพวัฒนา.
Published
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
WC528 ก137 2560
Location
Medical Library

image
การทันตสาธารณสุข /
Author
ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
RK52 ท269 2560
Location
Central Library

image
การทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น /
Author
วาสินี วงศ์อินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1366
Location
Central Library
Medical Library

image
การทำหมันหญิง = Female sterilization /
Author
ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล.
Published
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP660 ย356 2560
Location
Medical Library

image
การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่สตรีใช้ฮอร์โมน สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรในบริบทของร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ /
Author
วิวรรธน์ อัครวิเชียร.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB330 ว741ก 2560
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การบริบาลผู้สูงอายุ = Care of elderly /
Author
นันทยา อุดมพาณิชย์.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC952.5 น422 2560,WT120 น422 2560
Location
Medical Library

image
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา คงแสง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ว169ก 2560
Location
Public Health Library

image
การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน(ฉบับปรับปรุง) /
Published
สหมิตรพัฒนาการพิมพ์,
Call Number
RT120.E4 ก459 2560
Location
Nursing Library

image
การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง = Spine and spinal cord injury /
Author
เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์ kku-m.
Published
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD768 ก767 2560,WL403 ก767 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /
Author
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA395.T5 ฉ236 2560
Location
Central Library

image
การปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิริโชติ พจนสุนทร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง ขังหวัดอุดรธานี /
Author
ชวัลลักษณ์ คลังกลาง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ช292 2560
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles