Search again

Found: 555  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดการบริโภคเกลือในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง /
Author
กาญจนา มณีทัพ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก426ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์ของสารสกัดหยาบจากขมิ้นขาวและใบโหระพาในห้องปฏิบัติการ /
Author
เพชรรัตน์ มนัสฉัตรโสภณ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd พ877 2560
Location
Dentistry Library

image
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในประเทศไทย /
Author
วรรณภา นาราเวช.
Published
สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WQ440 ว255 2560
Location
Medical Library

image
การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในเด็ก = Antiretroviral therapy in children /
Author
ภพ โกศลารักษ์kku-m.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
RJ387.A25 ภ147 2560,WC503.2 ภ147 2560
Location
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
การรักษาทางกายภาพบำบัดในเด็ก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Physical therapy treatment for pediatrics : theory to practice /
Author
พิศมัย มะลิลา.
Published
สายวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ53.P5 พ751 2561
Location
Central Library

image
การรักษามุ่งเป้าสำหรับโรคหืดรุนแรง = Targeted therapies for severe asthma /
Published
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
WF553 ก499 2560
Location
Medical Library

image
การรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในการจัดการความปวดและพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกรยางค์หักแบบปิด /
Author
ประพัสสร แย้มโกสุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ป322ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้เกี่ยวกับวัคซีนในวัยเด็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
คมสันต์ สมเทพ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ค152 2560
Location
Medical Library

image
การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ศกุณตฬา จันทร์นวล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1289
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ /
Author
จารุวรรณ ธาดาเดช.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA541.T5 จ337 2560
Location
Central Library

image
การวินิจฉัยยีน vanA ในตัวอย่างเชื้อ Enterococcus ดื้อต่อยาเเวนโคมัยซินที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิค stem loop-mediated isothermal amplification /
Author
ฉัตรติกานต์ จำปายงค์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ฉ232ย 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การวิเคราะห์กลวิธีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกยาสูบในการป้องกันพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช /
Author
เจนณรงค์ ละอองศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1340
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง /
Author
จินตนา ชมภูโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ482ศ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภัทรวรรณ นิสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ378ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหักที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่น /
Author
สิทธิพงษ์ ศิริประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1341
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles