Search again

Found: 1,492  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image

image
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคองโดยชุมชน /
Author
วิลาสินี นารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ927,RT ว678 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจสอบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการเข้าร่วมตรวจคัดครองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงในประชากรไทย อายุ 45-74 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง /
Author
วีรพล โคตรหานาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ930
Location
Central Library
Public Health Library

image
การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 /
Author
สมฤดี ศรีจรรยา.
Call Number
HF5415.1255 ส275 2560
Location
MBA Library

image
การตอบสนองการทำแผนแบบมีส่วนร่วมต่อความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชยานันท์ อามาตย์ทัศน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ช195 2560
Location
Central Library

image
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี/
Author
จริยา บุตรเจริญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ167 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การตั้งชื่อที่พักอาศัยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
คอง เตอ ผิง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ413
Location
Central Library

image
การตั้งชื่อเกาะในประเทศไทย/
Author
เกอะ หนาน หลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ231
Location
Central Library

image
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนบางประการในร่องซึม /
Author
ชัญชณาฎฐ์ สุวรรณวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ139
Location
Central Library

image
การทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 /
Author
กรมองค์การระหว่างประเทศ
Published
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ,
Call Number
HC79.E5 ก454 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคร่วม /
Author
มาลีวรรณ เรืองเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม516 2560
Location
Central Library

image
การทำนายแนวโน้มของราคาหุ้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง กรณีตัวอย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
วีรชาติ เลิศยิ่งยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ว826 2560
Location
Central Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles