Search again

Found: 1,492  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวักมหาสารคาม /
Author
ลภณ อาจศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ312
Location
Central Library

image
การบริหารการจัดการแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธนาภรณ์ วงษ์คำคูณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ397
Location
Central Library

image
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สุนทร โคตรบรรเทา.
Published
สำนักพิมพ์ปัญญาชน,
Call Number
LB2805 ส788 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ /
Author
กัลยาณี เสนาสุ.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.C67 ก411ก 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร /
Author
คงศักดิ์ ศรีแก้ว.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TP373 ค114 2560
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การบริหารจัดการทางการศึกษา /
Author
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
LB2805 พ877 2560
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือ : ฐานรากนวัตกรรมท้องถิ่น = Local innovation through collaborative governance /
Author
พบสุข ช่ำชอง.
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
JF1358.T5 พ212 2561
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
โฉมฤดี วิลัยมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ537
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/
Author
ธัญชาติ จันทร์ภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ197
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สินีนาฎ ชามาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส727 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
บุญปัญญ์ ไชยศิล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD บ512 2560
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /
Author
ชนะพล ศรีฤาชา Kku-ph.
Published
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5549.5.M3 ช143 2560
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic Human Resources Management /
Author
สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ.
Published
เพ็ญพริ้นติ้ง,
Call Number
HF5549.5.M3 ส744 2560
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ /
Author
จตุรงค์ นภาธร.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD2755.5 จ138 2560
Location
Central Library

image
การบริหารทีมงาน : on teams /
Author
เพนท์แลนด์, อเล็กซ์.
Published
เอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number
HD66 พ913 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles