Search again

Found: 1,441  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โมเดลการสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ631ม 2560
Location
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน /
Author
ชัยรัตน์ สิทธิบุรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ805,LB ช424ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ชัยพิชิต ไชยสิทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช398 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วรรณิษา กสิผล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว269 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจุยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
นวลลออ พลรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น339ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ภควรรณ ขันคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ116ม 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำประสานพลังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
สิทธิพล พหลทัพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส723ม 2560
Location
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบสอนงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น /
Author
ศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ491ม 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลเพื่อการพยากรณ์นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อ้อมใจ เขาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ580
Location
Central Library

image
โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ปฏิภาณ จันทร์สนิท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป137 2560
Location
Architecture Library

image
โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดมุกดาหาร /
Author
ศิวกร ขวัญจ่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ541 2560
Location
Architecture Library

image
โรงเรียนบันดาลใจ = Creative schools : the grassroots revolution that''s transforming education /
Author
โรบินสัน, เคน.
Published
โอเพ่นเวิลด์ พับลิชชิ่ง เฮาส์,
Call Number
LB1590.5 ร934 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
โรงแรมจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
สโรชา แซ่ลี้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส357ร 2560
Location
Architecture Library

image
โรงแรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
จิรภัทร ปิยะสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ497 2560
Location
Architecture Library

image
โรดแมปปฏิรูปตำรวจ /
Published
โรงพิมพ์เดือนตุลา,
Call Number
HV7935 ร933 [2560?]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles