Search again

Found: 1,417  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กวีนิพนธ์ไทย /
Author
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
PL4202 จ528 2560
Location
Central Library

image

image
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก /
Author
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Published
บันทึกสยาม,
Call Number
DS586 พ456 2560
Location
Central Library

image
กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา /
Author
เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.
Published
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
Call Number
HG4661 ท713ก 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
กาพย์ผาแดงนางไอ่ /
Author
อิศเรศ ดลเพ็ญ.
Published
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL4221 อ757ก 2560
Location
Central Library

image
การกำหนดนโยบายการวางแผนผังและควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อลดระยะทางในการจัดเก็บในศูนย์กระจายสินค้าแบบการค้าสมัยใหม่ : กรณีศึกษา : ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม /
Author
จัตตาฬี อิ่มเอิบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ235 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560-2580 : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The forecasting housing needs and affordability for Thailand 2017-2037 /
Author
ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์.
Published
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD ฉ179 2560
Location
Central Library

image
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ = Health tourism management /
Author
จินณพัษ ปทุมพร.
Published
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA793.5 จ467 2560
Location
Central Library

image
การจัดการการผลิตและประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตอ้อยของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มจังหวัด "ร้อยแก่นสารสินธุ์" /
Author
นภา พงษ์กะพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ295
Location
Central Library

image
การจัดการการพัฒนาสังคม /
Author
จามรี พระสุนิล.
Published
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,
Call Number
HN700.592.C6 จ313 2560
Location
Central Library

image
การจัดการการไหลเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบคาราวานโดยใช้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของเป็นฐาน /
Author
ศิริพร แก้วกิ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ463 2560
Location
Central Library

image
การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน = Sustainable community resources management /
Author
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร.
Published
สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HN700.592.C6 ธ117 2560
Location
Central Library

image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management : /
Author
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์.
Published
รัตนไตร
Call Number
HF5549.5.M3 บ631 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภายหลังการเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เจียระไน นีล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF จ795 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles