Search again

Found: 1,441  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน /
Author
นิทัสน์ มาสาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น596พ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสเกลวัดทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /
Author
นลิสตา ศรีนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ729
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้อิงมารฐานเรื่องเศษฐศาสตร์น่ารู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด(Open Approach)ส 14101ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธร...
Author
อรอนงค์ รามสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ263,วพEd0073
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ /
Author
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
Published
วีพริ้นท์ (1991),
Call Number
LB2806.15 ช432 2560
Location
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา = Curriculum development : theory into practice of design and development /
Author
สมาน เอกพิมพ์.
Published
ตักสิลาการพิมพ์,
Call Number
LB2806.15 ส295 2560
Location
Central Library

image
การพัฒนาหลักสูตรค่ายศิลปะเครื่องปั้นดินเผาพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
วิภาไล ไชยหงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว654 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรทัศนศิลป์บูรณาการงานอาชีพร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเเสริมทักษะอาชีพและทัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0057,N ป964 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา จิตตศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ยลดา หนองบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ย154 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ582พ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสาน /
Author
อภิฤดี จันทะเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ299
Location
Central Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีเชิงความหมายของความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย /
Author
จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GN จ623 2560
Location
Central Library

image
การพัฒนาเครื่องมือการวัดสมรรถนะการรู้สารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
เกศสุดา ถวิลหวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ230
Location
Central Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยวิกฤต /
Author
รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ810,RJ ร747 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองระดับความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในคนไทย /
Author
สุกัญญา กาญจนบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ815
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ บนฐานเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
สันติชัย เกิดเกตุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ807
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles