Search again

Found: 1,441  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด (Open approach) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงกาฬ /
Author
กฤติยา แสงสว่าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ก277 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า (Advanced Organizer) กลุ่มสาระกา...
Author
นุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H น724 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาภาวะผู้นำ = จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา /
Author
พัชรา วาณิชวศิน.
Call Number
HD57.7 พ517 2560
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ /
Author
จิราวัฒน์ นางาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ462
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
กรรณิกา วรพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ544
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด /
Author
ธัญชมณ บุญประกอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ812,วพEd0157
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการซัพพลายเซนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา /
Author
สิริรัชนา เนาว์โสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส732บ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคเหนือตอนบน /
Author
สุรเดช รอดจินดา.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Call Number
LB ส848น 2560
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการวัดผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ /
Author
ณรงศักดิ์ รอบคอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ289
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของพยาบาลภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ปาริชาต ญาตินิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ860,RA ป754 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
กาญจนา นิ่มสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ809
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ /
Author
มนชิดา ภูมิพยัคฆ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม144 2559
Location
Education Library

image
การพัฒนาวัดจิตวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี/
Author
ชลันดา พจนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ194,วพEd0080
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The development of core competencies in supporting personnel Deans Office, Faculty of Veteri...
Author
อมรรัตน์ เมืองขวา.
Published
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG395.T5.ข285สศ อ286 2560
Location
Veterinary Medicine Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง อีสานนิทัศน์ /
Author
ณัฐวุฒิ จารุวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ณ361 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles