Search again

Found: 190  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประเมินความเสี่ยงอันตรายและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ไสว ชัยประโคม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส996 2560
Location
Medical Library

image
ปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุวิชัย ถามูลเลศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ754,WA ส879 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นุชศรินทร์ แพงมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ917,RC น830 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สิทธิการรักษาพยาบาลและการเปิดรับสื่อการตลาดทางตรงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปรมิน โพธิพัฒไพบูลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป169 2560
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริน /
Author
สุทธิดา แก้วมุงคุณ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส773 2560,QV ส773 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นงเยาว์ คำปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1293,RJ น146 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงานบริษัทผลิตเบเกอรี่แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ปาริชาติ ภูติยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1324
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค /
Author
นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น627 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เพ็ญแข จันทร์ราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ886,RT พ863ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
กาญจนา ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก426ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน /
Author
สาวิตรี สมมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ส687 2560,วพ691
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปีสุขภาวะที่สูญเสียไปและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมจากการใช้ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น /
Author
จักรสันต์ เลยหยุด.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV จ229 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี : กรณีศึกษา /
Author
วีรพล ชูสันเทียะ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว831 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กนกวรรณ จังอินทร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก125 2560
Location
Medical Library

image
ผลของการกดจุดหย่งควนต่อการลดความเจ็บปวดและระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอด /
Author
สุภาพร ประนัดทา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838อ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles