Search again

Found: 190  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความฉลาดทางโภชนาการของคนไข้เกาต์ต่อการบริโภคอาหารในเขตศูนย์แพทย์วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรพจน์ ภวะเตนัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE พ246 2560
Location
Public Health Library

image
ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ /
Author
นพเก้า บัวงาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1268
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เดือนเพ็ญ โชคลา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด935ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทุพพลภาพ /
Author
สุมนา ศรีพรหม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส841ค 2560
Location
Central Library

image
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยวัยรุ่นระยะวิกฤต /
Author
วัชรี พิมสา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว387ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง /
Author
กนกวรรณ กุลชาติ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก125ว 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความต้องการผู้ดูแลในบ้านของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเมื่อขาดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันต่อเนื่อง /
Author
เมธาพร เมธาพิศาล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ม735 2560
Location
Medical Library

image
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของการประเมินความอยากเสพยาในผู้ป่วยยาเสพติด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
ผการัตน์ ฤทธิ์วิเศษ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ผ122 2560
Location
Medical Library

image
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อรอุมา วนาไชย์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความรู้และทัศนคติในการจัดซื้อยาที่มีคุณภาพของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /
Author
ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ887
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเนือยนิ่งและภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อรนุช พวงมาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1346
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวต่อบทบาทมารดาการรบกวนการนอนหลับและการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยล้าและความเครียดในมารดาหลังคลอดอายุมาก /
Author
รัตนา แทนไธสง.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ร375ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เกียรติพร เชื้อโพนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ903,RT ก911 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น /
Author
จตุพร แต่งเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1345
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ /
Author
วรวุฒิ แสงทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ว275ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles