Search again

Found: 572  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน(ฉบับปรับปรุง) /
Published
สหมิตรพัฒนาการพิมพ์,
Call Number
RT120.E4 ก459 2560
Location
Nursing Library

image
การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง = Spine and spinal cord injury /
Author
เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์ kku-m.
Published
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD768 ก767 2560,WL403 ก767 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
การปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /
Author
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA395.T5 ฉ236 2560
Location
Central Library

image
การปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิริโชติ พจนสุนทร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง ขังหวัดอุดรธานี /
Author
ชวัลลักษณ์ คลังกลาง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ช292 2560
Location
Public Health Library

image
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลภาวะฉุกเฉินสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ= First aid & emergency care for nurses and allied health professional /
Author
ชัจคเณค์ แพรขาว.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC86.7 ช349 2560
Location
Nursing Library

image

image
การประชุมวิชาการสามทศวรรษการพยาบาลครอบครัวไทย : ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17-18 สังหาคม พ.ศ. 2560 = Social challengers for Th...
Author
ประชุมวิชาการสามทศวรรษการพยาบาลครอบครัวไทย : ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21
Published
คณะ,
Call Number
RT120.F34 ป247 2560
Location
Nursing Library

image
การประชุมวิชาการโสต ศอ นาสิกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 = ENT ISAN : Making the best for ENT practice /
Author
การประชุมวิชาการโสต ศอ นาสิกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
เพ็ญพริ้นติ้ง,
Call Number
WV140 ก482 2560
Location
Medical Library

image
การประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thail...
Author
ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Published
สมาคม,
Call Number
RT3 ป247 2560
Location
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ศุภนาถ รัตนดาดาษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1313
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินการตรวจว้ดโคตินีนในปัสสาวะด้วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) เทียบกับวิธี Direct barbituric acid /
Author
ชิตณุพงศ์ แสงนิล.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ช553 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image

image
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันไมล์ วิชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1326
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles