Search again

Found: 574  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในการจัดการความปวดและพฤติกรรมการดูแลของพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกรยางค์หักแบบปิด /
Author
ประพัสสร แย้มโกสุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ป322ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ของสตรีสูงวัยเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลครอบครัว : กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /
Author
กันตวิชญ์ จูเปรมปรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ923,RT ก389ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้เกี่ยวกับวัคซีนในวัยเด็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
คมสันต์ สมเทพ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ค152 2560
Location
Medical Library

image
การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ศกุณตฬา จันทร์นวล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1289
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ /
Author
จารุวรรณ ธาดาเดช.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA541.T5 จ337 2560
Location
Central Library

image
การวินิจฉัยยีน vanA ในตัวอย่างเชื้อ Enterococcus ดื้อต่อยาเเวนโคมัยซินที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเทคนิค stem loop-mediated isothermal amplification /
Author
ฉัตรติกานต์ จำปายงค์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PRO.RE.AM/MT ฉ232ย 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การวิเคราะห์กลวิธีพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกยาสูบในการป้องกันพิษจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช /
Author
เจนณรงค์ ละอองศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1340,RA จ715ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง /
Author
จินตนา ชมภูโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ482ศ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภัทรวรรณ นิสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ378ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหักที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่น /
Author
สิทธิพงษ์ ศิริประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1341
Location
Central Library

image
การศึกษาความชุกของเชื้อ Helicobacter pylori ในขี้เพี้ยและผ้าขี้ริ้วของวัวจากพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปรารถนา สิงขรณ์.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/MT ป453 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโภชนาการเกินในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วัชรินทร์ วรรณา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ว386 2560
Location
Medical Library

image

image
การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบของนักเรียนในโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ศศิธร กองสกูล.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS ศ291ก 2560
Location
Medical Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจอุจจาระโดยเทคนิค FECT และระดับของเอนติเจนในปัสสาวะโดยวิธี ELISA เพื่อวินิจฉัยโรค opisthorchiasis /
Author
ศุภรดา เทศศิริ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ศ714 2560
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles