Search again

Found: 778  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ = Strategic management of technology /
Author
จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HD45 จ322 2560
Location
Central Library

image
การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมผีตาโขน /
Author
ศรัณย์ อมาตยกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ551
Location
Central Library

image
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ : รายงานศึกษาวิจัย /
Author
สุรพล ศรีวิทยา.
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
KPT ส852 2560
Location
Central Library

image
การบัญชีภาษีอากร /
Author
ยุพดี ศิริวรรณ.
Published
พิมพ์ดี,
Call Number
HF5681.T3 ย384 2560
Location
Central Library

image
การบัญชีเพื่อการจัดการ /
Author
อำภาภัทร์ วสันต์สกุล.
Published
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
Call Number
HF5657.4 อ698 2560
Location
Central Library

image
การบัญชีเพื่อการจัดการ/
Author
ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ,
Call Number
HF5657.4 ผ181 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุมและการจัดทำรายงาน /
Author
ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร.
Published
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง,
Call Number
HF5686.H75 ภ366 2560
Location
Central Library

image
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย /
Author
ไอลดา อรุณศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ281
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 = 4th Building Technology Alliance Conferenceon on Energy and Environment วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00...
Author
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.,
Call Number
NA2542.3 ก482 2560
Location
Central Library
Architecture Library

image
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2558) : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษต...
Author
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
Published
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
มข.12/08-59 [2558]
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นในการประเมินผู้จำหน่ายไวน์ กรณีศึกษา: ธุรกิจโรงแรม/
Author
อรนุช อึ้งทรงธรรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ223
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ฮูปแต้มเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กจากคติความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ในฮูปแต้มอีสาน จังหวัดขอนแก่น/
Author
วารุณี บุปผาชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ354
Location
Central Library

image
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม /
Author
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT1572 ป466 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
เขมิกา พันธุ์อำมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข669 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles