Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของเจ้าหน้าที่สาะารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพบ้านไผ่-โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยภรณ์ โพธิผล.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WL ช398 2560
Location
Public Health Library

image
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา คงแสง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ว169ก 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิริโชติ พจนสุนทร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452 2560
Location
Public Health Library

image
การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง ขังหวัดอุดรธานี /
Author
ชวัลลักษณ์ คลังกลาง.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ช292 2560
Location
Public Health Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วราภรณ์ นันทวงศ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WT ว321 2560
Location
Public Health Library

image
การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสุขภาดระดับอำเภอ /
Author
วราภรณ์ บุญเชียง.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
W26.55.I4 ว321ก 2560
Location
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
บูรภพ จันทร์ใบ.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA บ748 2560
Location
Public Health Library

image
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 /
Author
สมชาย ตู้แก้ว.
Published
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA32.JT3 ส239ค 2560
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พีรภัทร ไตรคุ้มดัน.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA พ793 2560
Location
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิริสา เทียมทัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ส732 2560
Location
Public Health Library

image
ภาวะการเจ็บป่วยจากการทำงานของเกษตรกรปลูกพืชไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สัญญา พึงสร้างแป้น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส557ภ 2560,RC ส557ภ 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ระบบและผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย : ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี /
Author
วิชัย เทียนถาวร.
Published
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,
Call Number
WK810 ว541 2560
Location
Medical Library
Public Health Library

image
ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตำบลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี /
Author
ภาณุมาศ ทุมวัน.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ภ434 2560
Location
Public Health Library

image
วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์เมตต้า = Introduction to statistical methods in meta-analysis /
Author
พอใจ พัทธนิตย์ธรรม.
Published
สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA950 พ485 2560
Location
Public Health Library

image
สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มวัยแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
คุณากร ปาปะขา.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WB ค639 2560
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles