Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการวิจัยศาลเจ้าพ่อมอดินแดง : ศูนย์รวมแห่งศรัทธามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์.
Published
โครงการยุววิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง),
Call Number
มข.5.11/09-3 2560
Location
Central Library

image
รายงานการสังเคราะห์ตัวชี้วัดด้านการศึกษาไทยตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Author
ศศิรัศม์ วีระไวทยะ.
Published
กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลทางการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LA ศ294 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
สถานการณ์การถือครองและสาเหตุการสูญเสียที่ดินของเกษตรรายย่อยในประเทศไทย : รายงานเอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ /
Author
อาทิตยา พองพรหม.
Published
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,
Call Number
HD อ622ส 2560
Location
Central Library

image

image

image
เครือข่ายเด็กไกลบ้าน : เครือข่ายทางสังคมของแรงงานนักเรียนไทยในออสเตรเลีย /
Author
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ kku-hs.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ธ152ค 2560
Location
Central Library

image
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการศึกษาวิจัย /
Author
ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number
JQ ป547ส 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles