Search again

Found: 154  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
บุหงาบาติก /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112ง
Location
Medical Library

image
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของก้านสมอง = Neuroanatomy of the brainstem /
Author
ปัทมา อมาตยคง.
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WL310 ป533 2560
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมในครอบครัวต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย /
Author
วรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ว235 2560
Location
Medical Library

image
ประสิทธิผลของการสั่งจิตต่อการลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระหว่างได้รับรังสีรักษา /
Author
ขนิษฐา ทุมา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE ข226ป 2560
Location
Medical Library

image
ประเมินความเสี่ยงอันตรายและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ไสว ชัยประโคม.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ส996 2560
Location
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Escherichia coli ดื้อยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ธนันพัชร์ ผลประเสริฐ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ธ213 2560
Location
Medical Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการตอบสนองต่อยาวาร์ฟาริน /
Author
สุทธิดา แก้วมุงคุณ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ส773 2560,QV ส773 2560
Location
Central Library
Medical Library

image
ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก /
Published
เนติกุลการพิมพ์,
Call Number
WD220 ป525 2560
Location
Medical Library

image
ปีสุขภาวะที่สูญเสียไปและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมจากการใช้ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น /
Author
จักรสันต์ เลยหยุด.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV จ229 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดของผู้เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี : กรณีศึกษา /
Author
วีรพล ชูสันเทียะ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว831 2560
Location
Medical Library

image
ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กนกวรรณ จังอินทร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก125 2560
Location
Medical Library

image
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 /
Author
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Published
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
RA541.T5 ผ191 2559,W225.JT3 ผ191 2559
Location
Medical Library
Nursing Library

image

image
พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน /
Published
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย,
Call Number
RT41 พ219 2560,WY16.1 พ219 2560
Location
Medical Library
Nursing Library

image
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and geriatrics for primary care practice /
Author
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
Published
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย,
Call Number
RA777.6 ก451พ 2560,WT120 ก451ด 2560
Location
Nursing Library
Dentistry Library
Medical Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles