Search again

Found: 712  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารต้นทุน /
Author
วรรณี เตโชโยธิน.
Published
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,
Call Number
HF5686.C8 ว271 2558
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /
Author
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ.
Published
โอเดียนสโตร์,
Call Number
HF5549 จ138 2558
Location
Central Library

image
การบริหารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วรัญญา ศรีริน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ว293 2558
Location
Central Library

image
การบริหารที่มีผลต่อการเป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น /
Author
ธารารัตน์ ภูศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ธ525 2558
Location
Central Library

image
การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา /
Author
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
Published
เอช อาร์ เซนเตอร์,
Call Number
HF5549 อ631บ 2558
Location
Central Library

image
การบัญชีบริหาร = Introduction to managerial accounting /
Author
Brewer, Peter C.
Published
แมคกรอ-ฮิลอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์แอลแอลซี,
Call Number
HF5657.4 บ229 [2558]
Location
Central Library

image
การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำชีจังหวัดมหาสารคาม /
Author
จิรัญญา สนิทวัฒนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ533
Location
Central Library

image
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม : กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน / ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.
Author
กชามาศ ฐาปนโสภณ.
Published
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
Call Number
KPT2460 ก112ส 2558 ล.10
Location
Central Library

image

image
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
กอบกุล รายะนาคร.
Published
ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,
Call Number
kku book store 4/49
Location
Central Library

image
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น : รวมบทความและบทคัดย่อ = The 3rd ...
Author
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่"
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,
Call Number
LB2806 ก482 2558
Location
Public Health Library

image
การประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝ่าเท้าในชาติพันธุ์ภูไทจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ณัฐพศิน วงษ์พิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ณ342ป 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์หลักรัฐประศาสนศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
กนกอร สังข์จันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ก125 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการสร้างงานจิตรกรรมร่วมสมัย /
Author
ดิสพงศ์ เกติยะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ด591 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อการจัดการโซ่อุปทานการผลิตพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ : กรณีศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
เปรมศิริ เกรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป719 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles