Search again

Found: 49  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศานา : รายงานการวิจัย /
Author
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.
Published
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,
Call Number
BQ พ358กส 2558
Location
Central Library

image
กิเลสตบตา /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ5345 พ418ทก 2558/2
Location
Central Library

image
คาร์บอนฟุตพริ้น /
Author
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง.
Published
อัฟโฟรเอป,
Call Number
KKUL Store พิเศษ
Location
Central Library

image
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
Published
สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง,
Call Number
HE8390.55.Z5 ค695 2558
Location
Central Library

image
จิตส่งออก : ถาม - ตอบ ปัญหาธรรม /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ135 พ418ถจ 2558
Location
Central Library

image
ชนะเพราะหาเวลาล้มเหลวเพราะหาข้ออ้าง = 23 Anti-procrastination habits /
Author
สก็อตต์, เอส.เจ.
Published
อมรินทร์ How-to,
Call Number
BF637.P76 ส122 2558
Location
Central Library

image
ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา /
Author
วศิน อินทสระ.
Published
ชมรมกัลยาณธรรม,
Call Number
BQ554 ว357 2558
Location
Central Library

image
ธงธรรม /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ5345 พ418ทธ 2558
Location
Central Library

image
บทบาทของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อโครงการแก่ไขปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภิญญาวีณ์ วัฒนโรจน์ดำรง..
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต .สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ535
Location
Central Library

image
ปฏิรูปศาลแรงงาน : แยกศาลแรงงานจากศาลยุติธรรม /
Published
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,
Call Number
KPT1270 ป138 2558
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ช152ป 2558
Location
Central Library

image
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดบึงกาฬ/
Author
สุภาวณี วารีศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ375
Location
Central Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษา/
Author
เพ็ญนภา คำแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลกยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ196,วพEd0064
Location
Central Library
Education Library

image
พุทธธรรม /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต,
Call Number
BQ5345 พ418ท 2558/2
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles